Privacy verklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de behandelende therapeut een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die de behandelend therapeut, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
•    zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
•    ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Uw behandelende therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Uw behandelend therapeut  heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
•    Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
•    Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
•    Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens  intercollegiale toetsing.
•    Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat de behandelend therapeut of zijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als de behandelend therapeut vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal deze u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
•    Uw naam, adres en woonplaats
•    Uw geboortedatum
•    De datum van de behandeling
•    De prestatiecode en de omschrijving Consult Acupunctuur, Chinese kruidengeneeskunde, Shiatsu, Begeleiding WLZ/WOZ
 
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.